Chicago Hardy fig

Chicago Hardy fig figs zagat

figs zagat

figs zagat

Chicago Hardy fig

figs zone 10

Chicago Hardy fig

Source : เริ่มต้นเกษตร แนะนำด้วยจ้า

มีใครสนใจ Chicago Hardy fig มีสองแบบ แบบที่ 1 คือ มาเป็นต้นประมาณนี้แต่เวลาหิ้วมาจะริใบออกและห่อมาแต่ราก มีสองขนาด เล็ก ราคา 1590 แบบต้นใหญ่ 2090 บาท ส่วน แบบที่ 2 ต้นล้างราก ยาว 12 นิ้วค่ะ ลองสอบถามเพื่อใคาสนใจ ถ้าสนใจเยอะจะลองเอามาไม่สนใจ หนูขนมาปลูกคนเดียว มีจำนวนจำกัดนะคะ พันธุ์นี้เหมาะสำหรับนักสะสม อินบอคมาสอบถามได้นะคะ เปิดเลื่อมาด้านล่างนะคะจะมีภาพ ตัวอย่าตัดใบออก แต่ชุดล่างสุดนี้ไม่ใช่ชุดเดียวกันนี้นะคะ ชุด chocago พุ่มสวยกว่าเยอะค่ะ ต้นนี้ซ้ายหม่อน ขวามะเดื่อ จากประเทศซีเรียค่ะ ซื้อจากตะวันออกกลาง

No comments:

Post a Comment